Algemene Voorwaarden 

1. Algemene Voorwaarden omtrent het "terugkommoment"

1.1 Algemeen

Deze algemene verkoopvoorwaarden regelen de contractuele relaties tussen Pro Active Driving School bvba  (BE0862.729.777), dat zijn activiteiten uitoefent onder de handelsnaam Road-Academy en waarvan de maatschappelijke zetel gevestigd is in de Mutsaardlaan 43A te 1020 Brussel, en onderstaande klant, die de opdrachtgever van de opleidingen is en deze algemene verkoopvoorwaarden aanvaardt. Een opleiding bestellen impliceert automatisch dat deze algemene verkoopvoorwaarden zonder voorbehoud worden aanvaard.

Het 'terugkommoment' (TKM) is een opleiding van 4 uur voor groepen van 6 tot 18 deelnemers.

Om een attest van deelname te bekomen, moet u de volledige vier uur aanwezig zijn. Road-Academy mag beslissen om het attest van deelname niet uit te reiken als de deelnemer enige tijd afwezig was, bijvoorbeeld telefoongesprekken, …

Overeenkomstig de taalwetgeving wordt de opleiding in het Nederlands gegeven.

Voor u zich inschrijft, moet u eerst nagaan of u in aanmerking komt voor de opleiding 'terugkommoment'.

Komt u niet in aanmerking, dan zal uw inschrijving afgewezen worden en uw inschrijvingsgeld verliezen.

Op volgende  website vindt u alle nodige informatie:

www.vlaanderen.be/terugkommoment

1.2 Specifieke voorwaarden voor het terugkommoment

Het inschrijvingsgeld van de TKM-opleiding wordt bepaald door de Vlaamse overheid en bedraagt 120€ inclusief btw. De prijs wordt jaarlijks geïndexeerd aan de hand van de gezondheidsindex.

Heeft u uw TKM geboekt voordat de Vlaamse Overheid de prijzen heeft geïndexeerd, maar vindt de opleiding plaats na de indexering? Dan stemt u ermee in het verschilbedrag op de dag van de opleiding aan Road-Academy te betalen.

Volgt u de TKM-opleiding buiten de termijn die is opgegeven door de Vlaamse overheid? Dan legt  de overheid een toeslag van 60€ inclusief btw op, die betaald moet worden bij de inschrijving op de dag van de opleiding. Ook de toeslag kan elk jaar geïndexeerd worden onder dezelfde voorwaarden als de prijs van de opleiding. Wie weigert de toeslag te betalen, mag niet deelnemen aan het terugkommoment en verliest zijn inschrijvingsgeld.

Als de kandidaat de opleiding niet volgt, kan dat leiden tot een boete van € 4000 of zelfs gerechtelijke sancties.

Om na te gaan of u in aanmerking komt voor het terugkommoment, kunt u uw burgerprofiel (tabblad Mobiliteit) raadplegen op: https://www.vlaanderen.be/uw-overheid/mijn-burgerprofiel.

Alle overige informatie over de TKM-opleiding vindt u op de site van de Vlaamse overheid: https://www.vlaanderen.be/terugkommoment

1.3 Annulatievoorwaarden voor de deelnemers

Deelnemers kunnen hun opleiding ten laatste 7 dagen voor de opleidingsdatum annuleren. Als de annulatietermijn wordt gerespecteerd, ontvangt de deelnemer een voucher voor de totale waarde van zijn bestelling zodat hij een nieuwe datum kan inplannen of zijn geld kan terugvragen. Annulaties kunnen enkel schriftelijk op het volgende mailadres: info@road-academy.be.

Als de annulatietermijn van 7 dagen niet wordt gerespecteerd, krijgt de deelnemer geen voucher en/of terugbetaling.

Als de deelnemer niet kan deelnemen wegens ziekte, moet hij Road-Academy vóór de opleiding inlichten op info@road-academy.be met vermelding van zijn voor- en achternaam + de datum en het tijdstip van de opleiding + de reden van zijn afwezigheid. Bovendien moet de deelnemer binnen de 5 werkdagen na de opleiding een medisch attest bezorgen. Als aan alle voorwaarden is voldaan, krijgt de deelnemer een voucher voor de totale waarde van zijn bestelling zodat hij een nieuwe datum kan inplannen.

Let op: als uw deelname aan het terugkommoment in de 6-9 maanden na afgifte van uw definitief rijbewijs door die annulatie in gevaar komt, kunt u ook een verlenging aanvragen bij de Vlaamse overheid. Een aanvraag tot uitstel  kan worden aangevraagd tot de laatste dag van de eerste periode omwille van medische redenen, vrijheidsberoving, beroeps- of studieredenen het buitenland.

Zie www.vlaanderen.be/terugkommoment

Als de Vlaams overheid uitstel verleent, krijgt u van Road-Academy ook een voucher voor de totale waarde van uw bestelling zodat u een nieuwe datum kan inplannen of uw geld kan terugvragen.

Road-Academy behoudt zich het recht voor, zonder hiervoor enige vergoeding aan de klant verschuldigd te zijn, om bij onvoldoende inschrijvingen of omwille van organisatorische redenen (bv. door ziekte van de docent of onbeschikbaarheid van de zaal/terrein door overmacht of klimatologische omstandigheden waardoor de terugkommoment niet veilig kan worden gegeven) de opleiding te annuleren of te verplaatsen naar een latere datum. De deelnemers worden hiervan zo spoedig mogelijk op de hoogte gebracht, hetzij via mail, hetzij telefonisch. Indien bij start van de opleiding minder dan het minimum aantal deelnemers (minder dan 6 personen) aanwezig is, is Road Academy verplicht om de opleiding af te lasten.

1.4 Vertraging

We vragen de deelnemers om 30 minuten voor het beginuur van de opleiding aanwezig te zijn. Elke vertraging, zelfs van één minuut, zal leiden tot het verlies van de inschrijving. In dergelijke gevallen zal Road-Academy geen voucher of terugbetaling toestaan.

1.5 Weigering van deelname en gedragsregels

Op de dag van de opleiding moet de deelnemer een geldig identiteitsbewijs en rijbewijs kunnen voorleggen, zo niet kan de instructeur die instaat voor de inschrijving de deelnemer weigeren zonder terugbetaling of voucher. Deelnemers wiens rijbewijs werd ingetrokken, mogen bij het praktijkgedeelte enkel plaatsnemen als passagier en/of toeschouwer.

Het gebruik van smartphones, tablets, laptops of andere elektronische apparaten is verboden tijdens de opleiding.

Als een kandidaat verbaal of fysiek agressief is of als de instructeur vermoedt dat een kandidaat niet in staat is om een voertuig te besturen door het gebruik van drugs, alcohol of medicijnen, kan de instructeur hem verbieden de praktische oefeningen als bestuurder uit te voeren. Dergelijke feiten moeten aan de Vlaamse overheid worden gemeld.

Als een kandidaat de instructies van de instructeur niet opvolgt, geeft de instructeur hem een waarschuwing. Als de kandidaat de instructies daarna nog steeds niet opvolgt, kan de instructeur hem verbieden de praktische oefeningen als bestuurder uit te voeren. In dat geval blijft de kandidaat de praktische oefeningen als toeschouwer volgen.

Als de kandidaat een overtreding begaat uit bovenstaande alinea's, dan is hij zelf volledig aansprakelijk voor de gevolgen ervan en doet hij onherroepelijk afstand, in de ruimste zin van het woord, van alle vorderingen tegen de organisator, de eigenaars of de uitbaters van het terrein, de lesgevers, de werknemers of andere medewerkers van de organisator en de andere kandidaten. In dergelijke gevallen vrijwaart de kandidaat de organisator en de andere genoemde personen tegen alle schadelijke gevolgen, tenzij de wet anders beschikt.

Als de kandidaat een klacht wilt indienen, kan hij of zij dat doen door een e-mail te sturen naar het volgende adres: info@road-academy.be of via het contactformulier van de Vlaamse overheid: mow-contact.be

1.6 Gegevensbescherming

Road-Academy verbindt zich ertoe de bepalingen van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) na te leven en de gegevens van de kandidaten conform die verordening te verwerken.

Voor meer info over het recht op bescherming van persoonsgegevens, zie: https://www.gegevensbeschermingsautoriteit.be/burger


Haut de la page

Een unieke ervaring

We doen er alles aan om u een veilige en persoonlijke navigatie te bieden. Hiervoor gebruiken wij cookies om u aanbiedingen te doen die zijn afgestemd op uw interessegebieden, om anoniem statistische gegevens te verzamelen en om uw bezoek zo aangenaam mogelijk te maken. Google kan uw persoonlijke gegevens en cookies gebruiken om haar advertenties te personaliseren.

Het product is succesvol aan uw winkelwagen toegevoegd

Subtotaal van uw winkelwagen (1 item) :
Mijn winkelwagen Doorgaan met winkelen