Retour à la page d'accueil de Road Academy

Algemene Verkoopvoorwaarden

 1. Algemeenheid

Deze algemene voorwaarden voor verkoop hebben ten doel de contractuele relaties tussen pro Actief Driving School BVBA te regelen waarvan de handelsbenaming Road-Academy is, waarvan het hoofdkantoor gelegen Mutsaardlaan 43A om 1020 Brussel is, en de klant die, hieronder, wordt bepaald, als zijnde de opdrachtgever van opleiding, die deze algemene voorwaarden voor verkoop aanvaardt. Het feit alleen van een opleiding te bestellen, bevat de inwilliging zonder voorbehoud van deze algemene voorwaarden voor verkoop.

 1. Opleidingen

De hoofdlijnen van de verschillende voorgestelde opleidingen worden in de tarieven voorgesteld. De opleidingen worden door formateurs gekwalificeerd en erkend als zodanig door SPF Mobiliteit en vervoer verzekerd. Gedurende de opleiding, wordt de mogelijkheid aan de deelnemers overgelaten om zich uit te spreken teneinde beter aan hun eisen en hun verwachtingen te voldoen. De bevoegdheid om een rijbewijs te vernieuwen op basis van de attesten die door Road-Academy worden geleverd, is een prerogatief van alleen het gemeentebestuur. De koersen van voortgezette opleiding kunnen dus door de opdrachtgevers aan een ander eind gebruikt worden dan de vernieuwing van het rijbewijs (overtuigende opleiding, audit, vervolmaking).

 1. Intellectueel eigendom

Alle elementen van de opleiding, dat ze visueel zijn of geluids, met inbegrip van de onderliggende technologie, door de auteursrechten, van de merken of de octrooien worden beschermd. Ze zijn het exclusieve eigendom van Road-Academy.

 1. Formaliteit die voor de opleiding moet vervuld worden

De klant moet de gegevens van alle kandidaten verstrekken 5 werkdagen voor de opleiding.

 1. Materiële voorwaarden

De plaats en de datum van de opleidingen zijn van onderlinge overeenstemming vastgesteld. Het aantal deelnemers hangt van het opleidingssoort af. De aantallen, het minimum en het maximum, worden op onze website vermeld: www.roadacademy.be  in functie van de goedkeuringen die door SPF Mobiliteit en Vervoer worden ontvangen.

 1. Financiële voorwaarden

De prijs van de uitkering omvat de leraar, de inschrijving en codering, de opleidingen, syllabus of andere documenten, overhandiging van een diploma op verzoek aan elke deelnemer en de leermiddelen.
De betaling vindt vanaf ontvangst van de rekening plaats. Deze moeten voor de vorming betaald worden.

 1. Voorwaarden voor nietigverklaring
  Ingeval een taak tegenhouden is op verzoek van de opdrachtgever, zullen de diensten, die reeds op dit ogenblik worden gepresteerd, gefactureerd worden als deze niet minstens 15 dagen kalender vóór de opleidingsdatum wordt geannuleerd. In geval van nietigverklaring door Road-Academy, ten gevolge van de niet-naleving van de verplichtingen door de opdrachtgever, zal hij aan last een vergoeding voor de reeds gepresteerde diensten en alle reeds verwezenlijkte kosten gezet worden. Als de klant het aantal deelnemers (overeenkomstig de bestelling bon) voor duidelijk bepaalde redenen niet kan eerbiedigen, moet hij de schriftelijke verantwoordelijke ervan mededelen

Wat een nietigverklaring betreft over koersen die alleen koersen in de klas insluiten:
De intrekkingstermijn is op minimum 10 werkdagen vóór de datum van voorziene opleiding vastgesteld. In dit geval wordt het contract uitgesteld tot een latere zitting zonder enige kosten voor de klant. Als het afstand doen tussen de zesde en tiende werkdagen voor het begin van de opleiding tot stand komt, zal een ronde som van 50% gefactureerd worden. Als het afstand doen binnen de 5 werkdagen vóór de opleidingsdatum tot stand komt, zal een bedrag van 100% als vaste vergoeding gefactureerd worden. De nietigverklaringen moeten zich verplicht per mail aan doen:  contact@road-academy.be

Wat een nietigverklaring betreft over koersen die alleen koersen insluiten oefent stuurlessen

De intrekkingstermijn is op minimum 10 werkdagen vóór de datum van voorziene opleiding vastgesteld. In dit geval wordt het contract uitgesteld tot een latere zitting zonder enige kosten voor de klant. Als het afstand doen binnen de 10 werkdagen vóór de datum tot stand komt van voorziene opleiding zal een bedrag van 100% als vaste vergoeding gefactureerd worden. De nietigverklaringen moeten zich verplicht per mail aan doen: contact@road-academy.be

 1. Betalingsachterstand
  De betaling is vanaf ontvangst van de proforma rekening uit te voeren. Deze moeten voor de vorming betaald worden. Een definitieve rekening wordt vervolgens vanaf ontvangst van de betaling verzonden. In geval van niet-betaling op termijn of late betaling van de rekening, wordt het geheel van de schulden ten opzichte van Road-Academy wettelijk invorderbaar. Het verschuldigde bedrag zal, van rechtswege en zonder voorafgaande aanmaning, met de conventionele belangen van 12% per jaar, met een minimum van € 50 verhoogd worden.
 2. Geschillen

De geschillen en de onenigheden zijn exclusieve bevoegdheden van de rechtbanken van Brussel.

 1. Gegevensbescherming
  Road-Academy verplicht, in verband met de gegevensverwerking van persoonlijke aard, tot het eerbiedigen van de wet van 8 december 1992, zich betreffende de bescherming van het privéleven. De gegevens van de kandidaten zullen naar SPF Mobiliteit en Vervoer overgebracht worden om de aanwezigheid aan de vorming te handelen en de attesten op te stellen, die vertrouwen ervan doen.